Name of Development Commisssioner (MSME)
S.No Name From Date To Date
Jagbir Singh 06.09.54 28.09.56
Satish Chandra 03.10.56 12.11.57
Ashfaq Hussain 13.11.57 16.03.59
A.S.I. Ayer 28.03.59 22.10.60
P.C. Alexander 23.10.60 09.10.63
N.K. Mukherji 19.11.63 01.04.64
S.T. Marane 08.05.64 07.03.67
K.L. Nanjappa 07.03.67 06.06.73
P.c. Alexander 26.11.73 03.06.75
N.J.KAMNATH 14.07.75 14.11.75
I.C.PURI 16.08.76 30.04.78
RAM K VEPA 01.05.78 14.07.81
S.S.VERMA 02.09.81 31.01.83
VIJAY KUMAR DAR 31.01.83 08.11.83
PREM PRAKASH KHANNA 08.11.83 31.01.87
N. RAGHUNATHAN 06.03.87 15.07.89
C.K.MODI 05.05.90 21.12.92
PRABHAT KUMAR 22.12.92 20.01.95
SAT RIZVI 14.02.95 30.11.96
K.V.RNIRAYA 09.12.96 17.12.99
S.K.TUTEJA 17.12.99 01.07.02
SURESH CHANDRA 01.07.02 30.11.04
SATYANANDA MISHRA 20.12.04 10.04.06
JAWHAR SIRCAR 01.06.06 03.11008
Madhav Lal 05.11.08 31.01.11
Dr.Shyam Agarwal 04.02.2011 19.10.2011
Amarendra Sinha 29.11.2011 30.09.2015
Surendra Nath Tripathi 01.10.2015 05.09.2017
Ram Mohan Mishra 01.11.2017 30.04.2020
Devendra Kumar Singh 18.05.2020 23.09.2021
Shailesh Kumar Singh 07.02.2022 -